Sterrekroos 10, 4941 VZ, Raamsdonksveer NL
0031 (0)162 85 66 60
info@smolkas.nl

Leveringsvoorwaarden Smolders Import en Distributie BV

 

Artikel 1: Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie door SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. van een opdracht. Aanbiedingen zijdens SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. zijn vrijblijvend, levertijden indicatief.

2. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend en alleen uit hetgeen in de opdracht is vastgelegd.

3. Wijziging, aanvulling of terzijdestelling van enige bepaling van het overeengekomene is alleen geldig na schriftelijke acceptatie door SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V..

Artikel 2: Levering

1. Levering geschiedt door of namens SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. op één door CLIENT op te geven adres in Nederland op de begane grond voor de deur in de verpakking. De kosten van transport en aflevering zijn, behoudens anders schriftelijk overeengekomen, niet in de prijs inbegrepen.

2. Leveringstermijnen in geaccepteerde offertes genoemd gelden altijd als indicatie. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. zal echter eerst in gebreke zijn na schriftelijke ingebrekestelling inhoudende een redelijke termijn.

Artikel 3: Opstellen van de apparatuur

1. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. kan de te leveren apparatuur uitpakken en opstellen in een door CLIENT hiervoor aan te wijzen locatie. De hiervoor verschuldigde kosten en de kosten van hiervoor te treffen voorzieningen zijn niet in de apparatuurprijs inbegrepen en zijn desgevraagd vooraf opgegeven als installatiekosten. CLIENT draagt zorg voor de aanleg van de benodigde elektrische installaties, aardingen en leidingen totdat deze voor de apparatuur bereikbaar zijn en draagt zorg voor de benodigde energieleveringen. Indien een goed functioneren van de apparatuur conditionering van de ruimte noodzakelijk maakt zal CLIENT hiervoor zorgdragen, evenals voor de noodzakelijke voorzieningen van eventueel intern transport van de apparatuur naar de betreffende ruimte. Indien aanpassingen aan de ruimte waarin de apparatuur geplaatst dient te worden noodzakelijk zijn, zal CLIENT zorgen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, teneinde tijdige levering te kunnen waarborgen. Desgevraagd zal SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. vooraf de betreffende ruimte inspecteren.

2. Indien de door CLIENT te treffen voorzieningen niet tijdig zijn getroffen en als gevolg daarvan vertraging in de levering van de apparatuur ontstaat, kan SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. aan CLIENT rente van 1% per kalendermaand of een gedeelte hiervan over de nog niet betaalde koopprijs in rekening brengen tot het moment van feitelijke aflevering.

Artikel 4: Programmatuur en gebruiksrecht

1. Programmatuur omvat alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, evenals rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie met inbegrip van voorbereidend ontwerpmateriaal. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. garandeert het gebruik alleen op machines waarvoor de programmatuur bestemd is of waarvoor de desbetreffende programmatuur gecertificeerd is. De verplichting tot beschikbaarstelling van programmatuur omvat niet de verplichting om CLIENT toegang te verschaffen tot de broncodes.

2. Alle rechten ter zake van beschikbaar gestelde programmatuur blijven aan SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. voorbehouden, onverminderd het krachtens deze voorwaarden aan CLIENT toekomende gebruiksrecht. CLIENT heeft het recht om programmatuur in overeenstemming met de kennelijke bestemming daarvan voor eigen gebruik aan te wenden, alleen op de computerconfiguratie c.q. vervangende computerconfiguratie waarop, volgens de overeenkomst, gebruik van de programmatuur beoogd was. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.

3. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, eindigt ieder gebruiksrecht in geval van vervreemding van de in artikel 3.1 bedoelde apparatuur of wezenlijke delen daarvan, en in geval van executoriaal beslag daarop.

4. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de apparatuur.

5. De aansprakelijkheid van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. voor standaard programmatuur van derden beperkt zich tot datgene waarvoor de derde aansprakelijk te stellen is volgens de geldende voorwaarden van de derde.

Artikel 5: Ontwikkeling van programmatuur

1. Voorzover geen anders luidende verplichtingen ter zake van ontwikkeling van programmatuur op bestelling van CLIËNT, en voor de beschikbaarstelling van de verkregen resultaten zijn overeengekomen, gelden de onderhavige voorwaarden.

2. De verplichting tot dienstverlening ter zake van ontwikkeling van programmatuur strekt zich niet verder uit dan blijkt uit de schriftelijk aan SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. verstrekte en door deze aanvaarde opdracht en/of specificaties. Het gebruik van de programmatuur wordt gegarandeerd op de betreffende apparatuur voorzover de apparatuur waarvoor deze is gemaakt daartoe is gecertificeerd.

3. Ter zake van programmatuur als in dit artikel bedoelt – maar alleen voorzover het dergelijke programmatuur betreft – verkrijgt CLIENT het niet-exclusieve recht tot gebruik voor zichzelf op de betreffende apparatuur, rekening houdende met de desbetreffende licentievoorwaarden.

4. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor om ten behoeve van andere afnemers gebruik te maken van niet tot concrete programmadelen beperkte, voor meer algemene toepassing vatbare ideeën, systemen, algoritmen en methoden, ook als de betreffende ideeën etc. zijn gevonden bij de uitvoering van een opdracht van de CLIËNT.

Artikel 6: Risico

1. De apparatuur is tot zij in de feitelijke beschikkingsmacht van CLIENT of de door hem ingeschakelde derde is overgegaan geheel voor rekening en risico van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V..

Artikel 7: Aansprakelijkheid en overmacht

2. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. aanvaardt aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit persoonlijk letsel en door verlies of beschadiging van goederen van CLIENT en van derden voor zover CLIENT bewijst dat de schade is veroorzaakt door enerzijds wanprestatie van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. en

anderzijds door schuld van personen waarvan SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. De aansprakelijkheid van

SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. per gebeurtenis is beperkt tot maximaal het bedrag van de koopprijs.

3. Bij koop en verkoop aan consumenten en/of in geval van productaansprakelijkheid accepteert SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. de hieruit voortvloeiende

aansprakelijkheid, mits deze voortvloeit uit de wettelijke verplichting tot schadevergoeding als gevolg van een toerekenbare tekortkoming zijdens SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V..

4. Daarnaast is SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. nimmer aansprakelijk in geval van overmacht van haar kant als gevolg waarvan zij verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet kan nakomen.

5. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V.’s schuld, te weten oorlog, oproer, werkstaking, uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk van machines en gereedschappen en andere onverwachte bedrijfsstoornissen, toerekenbare tekortkoming van leveranciers van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V., aardbevingen en andere daarmee gelijk te stellen natuurverschijnselen.

6. In geval van overmacht zijn SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. en CLIENT gerechtigd de nakoming van de voor elk van beide partijen uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk voor de duur van de overmacht op te schorten.

7. Indien de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd kan de partij tegenover wie een beroep op overmacht is gedaan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder dat partijen over en weer op grond daarvan tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 8: Garantie

1. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. garandeert dat de door haar geleverde apparatuur is samengesteld uit deugdelijke materialen en op basis van goed vakmanschap is vervaardigd. Mochten zich niettemin gedurende de aangegeven garantieperiode gebreken voordoen in de door SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. geleverde apparatuur als gevolg van fabricage- of materiaalfouten dan zal SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen ter beschikking stellen of het betrokken apparaat in zijn geheel vervangen al naar gelang en in overeenstemming met de voor het betrokken apparaat bij SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. geldende of usentiële garantievoorwaarden.

2. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. geeft garantie op de door haar geleverde programmatuur voor zover de desbetreffende licentie daarin voorziet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Garantie op programmatuur van derden is beperkt tot de door de derde verstrekte garantie dan wel de rechten die Smolders Import & Distributie b.v. tegen de leverancier geldig kan maken.

3. Garantie op programmatuur is beperkt tot het opnieuw ter beschikking stellen van een nieuwe versie, exclusief de kosten van onder meer conversie en herinstallatie.

4. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. zal nimmer tot meer dan herstel of vervanging gehouden zijn, tenzij CLIENT bewijst dat sprake is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V.. Apparatuur of onderdelen in het kader van een garantie vervangen, worden eigendom van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V..

5. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. kan als voorwaarde voor de nakoming van haar garantieverplichtingen verlangen dat de voor garantie in aanmerking komende apparatuur franco aan haar of aan een door haar opgegeven adres wordt opgezonden of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven.

6. Afhankelijk van de aard en soort van de geleverde artikelen kan een zogenaamde serviceovereenkomst verplicht worden gesteld.

Artikel 9: Garantieverval

1. De garantieverplichting vervalt voor SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. indien CLIENT zelf wijzigingen in dan wel reparatie aan het daaronder begrepen geleverde verricht dan wel door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt of buiten verantwoordelijkheid van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. is behandeld of onderhouden op zodanige wijze dat in redelijkheid van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. niet meer kan worden verlangd dat zij haar garantieverplichtingen nakomt.

Artikel 10: Training

1. Indien in de overeenkomst scholing of training is begrepen zal SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. een personeelslid door CLIENT aan te wijzen in de bediening van de apparatuur onderrichten. Het onderricht wordt door SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. gegeven op een wijze door haar op grond van haar verworven ervaring met betrekking tot de apparatuur vastgesteld.

2. CLIENT verplicht zich zo nodig het hiervoor door hem aangewezen personeel vrij te maken van andere werkzaamheden op zodanige wijze dat het onderricht bij het in werking stellen van de apparatuur zal kunnen worden voltooid. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de basiskennis van de betrokken personeelsleden onvoldoende is.

3. De kosten van het onderricht zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, op basis van de door SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. te hanteren tarieven voor rekening van CLIËNT.

Artikel 11: Prijs

1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. prijzen per datum van acceptatie van de order. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. heeft het recht om de overeengekomen prijzen met het bedrag van de stijging van eventuele in- en uitvoerrechten, vrachttarieven, wisselkoersen,lonen aan te passen indien de prijs zich wijzigt tussen het moment van bestelling en feitelijke levering, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst.

2. Eventuele heffingen of belastingen van overheidswege op te leggen zullen altijd aan de koper mogen worden doorberekend, ongeacht of deze op de orderbevestiging uitdrukkelijk zijn vermeld.

Artikel 12: Betaling

1. Betaling dient zonder korting of compensatie te allen tijde binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal een rente verschuldigd zijn door CLIENT van 1% per kalendermaand zonder sommatie of ingebrekestelling, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend wordt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn te allen tijde voor rekening van CLIËNT. Zij bedragen 15% van het te incasseren bedrag en zijn verschuldigd zodra de betalingstermijn van de openstaande factuur is verstreken en SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. uit dien hoofde genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven.

2. SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. kan verlangen dat CLIENT aan SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. de koopprijs voldoet op de navolgende wijze:

A. Indien in samenhang met de koopovereenkomst niet een overeenkomst tot het gebruik van programmatuur tussen SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. en CLIENT is gesloten 0% bij acceptatie van de opdracht en het restant bij aflevering van de apparatuur.

B. Indien in samenhang met de koopovereenkomst tevens een overeenkomst tot gebruik van programmatuur tussen SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. en CLIENT is gesloten 30% bij ondertekening van de overeenkomst en het restant bij aflevering van apparatuur en programmatuur. Indien programmatuur later geleverd wordt zal betaling van de programmatuur ofwel bij aflevering van de apparatuur plaatsvinden ofwel fasegewijs bij feitelijke aflevering zulks ter keuze van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V..

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

1. Al wat door SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. geleverd is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst blijft haar eigendom totdat de totale koopprijs is voldaan, evenals eventuele daaraan voorafgaande facturen geheel en al zijn voldaan en CLIENT overigens volledig aan zijn verplichtingen ten opzichte van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. heeft voldaan.

Artikel 14: Beoogd doel

1. CLIENT wordt geacht voor het aangaan van de overeenkomst zich ervan te hebben overtuigd dat de geleverde apparatuur en programmatuur voldoet aan het doel waarvoor hij de apparatuur wil gebruiken. CLIENT verklaart terzake alle inlichtingen en informatie dienaangaande te hebben verschaft. Indien onverhoopt apparatuur, programmatuur of configuratie al dan niet in onderlinge samenhang niet blijkt te voldoen aan het doel dat CLIENT zich hiervoor heeft gesteld, kunnen dienaangaande door CLIENT geen rechten jegens SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. ontleend worden.

Artikel 15: Ontbinding en opschorting

1. Indien CLIENT een of meer van zijn uit de overeenkomst of enige andere met SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk, niet tijdig nakomt, alsmede in geval van het aanvragen van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van CLIENT is SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling of zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zulks ter keuze van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V.. Ontbinding of opschorting laat onverlet de overige rechten van SMOLDERS IMPORT & DISTRIBUTIE B.V. in het bijzonder om van CLIENT betaling van de koopprijs en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16: Nietigheid

1. Nietigheid van één dezer bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 17: Geschillen

1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, behoudens indien anders overeengekomen, terwijl geschillen kunnen worden berecht door de bevoegde rechter zonder uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere rechter.

Smolders Import & Distributie b.v. (inschrijvingsnr. 20104933 K.v.K. te Breda)

Sterrekroos 10

4941 VZ Raamsdonksveer

Telefoon: 0162 – 85 66 60

Raamsdonksveer, 25 FEBRUARI 2002.